Algemene Voorwaarden 1nig

 

Artikel 1        Toepasselijkheid

1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 1nig en op alle met 1nig aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2     Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3     Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.4     Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 1nig in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5     1nig behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
1.6     Door het gebruik van de internetsite van 1nig en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 
Artikel 2        Producten/Aanbiedingen/Overeenkomsten
 
2.1     De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen. Kleuren op de foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.2     Alle aanbiedingen van 1nig zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.3     1nig behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.4     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en 1nig komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van 1nig gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 
Artikel 3        Bestellingen en ruilen
 
3.1     1nig levert uit na ontvangst van betaling. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 5 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 5 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
3.2     Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt 1nig zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan 1nig betaalde. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.
3.3     De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant 1nig daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
3.4     Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 1nig de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Artikel 4        Levering
 
4.1     1nig doet haar uiterste best de bestellingen binnen 5-15 werkdagen na betaling uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt (hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen) of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
4.2     Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3     Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4     Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.5     1nig is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TNT Post.
 
Artikel 5        Prijzen en betalingen
 
5.1     Alle door 1nig vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2     De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Voor bestellingen vanaf € 100,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
5.3     Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.4     Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5.5     Bij bestellingen via de internetsite kan alleen vooraf worden betaald: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekeningnummer 49.56.74.168 ten name van 1nig te Baarn, onder vermelding van bestelnummer en besteldatum. 
 
Artikel 6        Garantie

1nig garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door 1nig op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 7 dagen na aankoop gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is 1nig eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant van onze materialen nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door 1nig overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant na overleg met 1nig het artikel op kosten van 1nig te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 10 dagen te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist 1nig of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. 1nig is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
1nig is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door 1nig geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van 1nig.


Artikel 7        Overmacht
 
7.1     In geval van overmacht is 1nig niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2     Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, geen vaar- of vliegverkeer mogelijk is, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8        Intellectueel eigendom
 
8.1     De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij 1nig.
8.2     Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
8.3     Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 1nig.

Artikel 9      Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
9.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10      Diversen
 
10.1    1nig is gevestigd te Baarn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder KvK nummer 32157626.
10.2    Gelieve alle correspondentie te zenden naar het e-mail adres info@1nig.com .
10.3    Wanneer door 1nig gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 1nig deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
10.4    Het is mogelijk dat 1nig op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn puur informatief. 1nig is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
10.5    Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan aan 1nig geen aansprakelijkheid worden toegekend.
10.6     1nig is aangesloten bij het HBD (hoofd bedrijfsschap detailhandel) onder nummer 1642799.